Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Organisering av arkivtenesta

Odda kommune har felles postmottak for alle verksemder, med unntak av verksemdene i Røldal og Skare. Postmottaket vert administrert av arkivtenesta.

Arkivtenesta journalfører i felles sak-/arkivsystem. Alle verksemdene nyttar felles
sak-/arkivsystem til si administrative sakshandsaming og dei er knytt opp mot same journaleining og har felles kopibok.
Alle arkivdelar er papirbaserte. Saksarkivet er organisert etter K-kodar, medan objektseriane nyttar ulike objektkodar.

Alle som sakshandsamar på vegne av Odda kommune pliktar å arkivera all dokumentsjon som er arkivpliktig i felles sak-/arkivsystem.

Fagsystem for skular og barnehagar har elektronisk import av arkiverdig dokumentasjon til kommunen sitt felles sak-/arkivsystem i eigne arkivdelar.

Skulane og tekniske tenester har sine objektseriar i eigne lokale, og verksemdene administrerer fysiske arkiv sjølve.

Verksemdene har i stor grad eigne fagsystem/-arkiv. Verksemdsleiar/sektorleiar er ansvarleg for fagsystema.

Rutiner som gjeld for sakshandsaming og arkivering er publisert i kommunens interne kontrollsystem og arkivplan.

Arkivseriar i felles sak-/arkivsystem – sjå menypunkt «Arkivserie/arkivdel» i kommunens arkivplan.

Følgjande verksemder er arkivskaparar og skal byggje opp og vedlikehalde arkivseriar i kommunen;

Administrasjon – leiing/stab/støtte

 • Rådmann
 • Økonomi
 • IKT
 • Personal
 • Arkiv
 • Politisk

Oppvekst

 • Odda barneskole - import til felles sak-/arkivsystem fra fagsystem
 • Odda ungdomsskole - import til felles sak-/arkivsystem fra fagsystem
 • Tyssedal barneskole - import til felles sak-/arkivsystem fra fagsystem
 • Skare barneskule - import til felles sak-/arkivsystem fra fagsystem
 • Røldal skule - import til felles sak-/arkivsystem fra fagsystem
 • Barnehagane - import til felles sak-/arkivsystem fra fagsystem (Røldal, Skare, Rabben, Eidesåsen, Hestavoll, Eitrheim og Tyssedal)
 • PPT
 • Logoped
 • Voksenopplæringa
 • Kulturskulen
 • Bibliotek
 • Kino

Eigedom / Tekniske tenester

 • Bygg og eigedom (eigedomsforvalting, folkebad)
 • Samfunnsutvikling (byggjesak, oppmåling, arealplan, landbruk, næring, kulturminnevern)
 • VAR-tenesta
 • Brann og redning

Helsetenester

 • Odda legesenter
 • Bygdarbøen legesenter (slått saman med Odda legesenter frå august 2018)
 • Røldal legesenter
 • Odda helsestasjon
 • Fysio- og ergoterapi
 • Miljøretta helsevern
 • Folkehelse
 • Rus og psykisk helse

Pleie- og omsorg

 • Heimebaserte tjenester
 • Bokko sjukeheim
 • Odda sjukeheim
 • Eide omsorgssenter
 • Røldal pleie- og omsorg
 • Eidesbrotet bofellesskap
 • Avlastningsbolig

Hardanger Barnevern (interkommunal teneste)

NAV Odda (sosialtenesta / flyktningtenesta)

Alle arkivskapere skal vedlikeholde arkivene i samsvar med lover og forskrifter samt reglene i arkivplan.

Laster...