Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Organisering av arkivtenesta

Arkivtenesta i Odda kommune er organisert med felles postmottak for alle einingar i kommunen. Vi har felles journaleining for saksarkivet i kommunen og sentralarkiv for sak- og personal- og barnehagearkiv.
Nokre av einingane har eigne objektseriar. Arkivtenesta er lokalisert i rådhuset i Odda.

Alle arkivdelar i Odda kommune er papirbaserte, sjølv om det vert brukt ei rekkje elektroniske verktøy til sakshandsaming og arkivering. Har eit offentlig organ både papirbaserte og elektroniske arkivdokument innan samme arkivserie/arkivdel, er det etter gjeldande regelverk å sjå på som papirbasert.

Arkivskaparar i Odda kommune er sentraladministrasjonen og alle tenesteområda.

Arkivdelane er: Saksarkiv Ea (2002 - 2008) Ea2009, Ea2017, møte (UTV), personalarkiv (PE), elevarkiv (pr. skule), barnehagar (Barn), voksenopplæring (VO),tekniske tenester (TK), innfordring/skatt (KK)

Arkivleiar skal kvalitetssikre arkivet etter reglar for arkiv. Tenesteområda med papirarkiv skal kvalitetssikre og ordne arkiva etter gjeldande lover og forskrifter.                                            

Arkivskaparar i Odda kommune

Følgjande arkivskaparar skal byggje opp og vedlikehalde arkivseriar i kommunen;

Sentralarkivet
Saksarkiv for heile kommunen
Personalarkiv
Økonomi/skatt/innfordring
Møtebøker
Kopibøker
Offentlig journal
Barnehage         (Røldal, Skare, Rabben, Eidesåsen, Hestavoll, Eitrheim og Tyssedal)

Oppvekst
Odda barneskole
Odda ungdomsskole
Tyssedal barneskole
Skare barneskule
Røldal skule
Voksenopplæring
PPT/logoped
Kulturskulen
Asyl/flyktningmottak

Tekniske tenester
Teknisk forvaltning /Samfunnsutvikling
Plan
Landbruk
Brann
VAR
RØR
Prosjekt

Helsetenester
Odda legesenter
Bygdarbøen legesenter
Odda helsestasjon
Fysio- og ergoterapi
Rus og psykisk helse

Pleie- og omsorg
Heimebaserte tenester
Bokko sjukeheim
Odda sjukeheim
Eide omsorgssenter
Røldal pleie- og omsorg
Eidesbrotet bofellesskap

NAV Odda

Hardanger Barneverntjeneste  (interkommunal)

Alle arkivskaparar skal vedlikehalde arkiva i samsvar med reglane i arkivplanen.

Laster...